Alfa Public

Konáme pre silnejšiu civilnú sféru a pre lepšiu spoločnosť...

Referencie

Generácie 2011

Podpora zachovania identity maďarskej národnostnej menšiny prostredníctvom prezentácie kultúry ako základného spojovacieho článku. Projekt bol vypracovaný na základe výzvy Úradu vlády Slovenskej republiky. ALFA PUBLIC mal na starosti riešenie úloh projektového manažmentu.

5 KROKOV 2011

Hlavným cieľom projektu bolo v rámci päťdňového podujatia predstaviť najmladšej generácii bohatý svet maďarskej kultúry takou hravou formou, ktorá bude mať vplyv na ich svetonázory a tým aj posilní ich viazanosť ku svojej kultúre. Projekt bol implementovaný podľa výzvy Úradu vlády Slovenskej republiky. Za vypracovanie projektu zodpovedal ALFA PUBLIC.

DIFER 2010

Projekt napomáhal pri začlenení detí znevýhodnených skupín v základnej škole v Zemnom a reštrukturalizácii vyučovacieho procesu podľa metódy DIFER. ALFA PUBLIC podporoval prácu vedenia školy a učiteľského zboru odbornými konzultáciami počas implementácie projektu. Projekt bol vypracovaný v rámci Operačného programu vzdelávanie.

Friendship Without Borders 2009

Projekt realizovaný v rámci Citizenship Programme 2007-2013 zefektívnil spoluprácu medzi samosprávami, civilnými organizáciami, vzdelávacími a cirkevnými inštitúciami, prostredníctvom organizovania trojdňového podujatia. Slovenský uchádzač Obec Veľké Kosihy bola za aktívnu účasť svojich maďarských a rumunských partnerov dejiskom jedného medzinárodného podujatia. Občianske združenie ALFA PUBLIC malo za úlohu projektový manažment a riešenie koordinačných úloh počas celej doby implementácie.

Úžitočné linky

Prihlásenie

Aktuality

Nezisková organizácia ALFA PUBLIC v spolupráci s hlavným partnerom KVA Győr a RPIC Dunajská Streda spolu s ďalšími partnermi realizujú projekt pod názvom "Rozšírenie medzinárodnej siete rozvoja riadenia projektov" v rámci Programu cezhraničnej spolupráce HU-SK 2007 – 2013 financovaného EFRR. Nezisková organizácia KVA spolu s piatimi partnermi získala zo zdrojov EFRR sumu 267 715,70 EUR. Projekt sa územne vzťahuje na slovenskej strane na kraje trnavský, nitriansky, banskobystrický a na maďarskej strane. Cieľom projektu je zvyšovanie kapacít v oblasti projektového plánovania a projektového riadenia pre mimovládne organizácie. Stanovený cieľ plánujeme naplniť prostredníctvom realizácie bezplatného vzdelávania pre členov, zamestnancov a dobrovoľníkov mimovládnych organizácií. V prvej fáze uskutočníme dotazníkový prieskum. Do prieskumu sa môžu zapojiť členovia, zamestnanci a dobrovoľníci mimovládnych organizácií, ktoré prejavia záujem o školiace aktivity. Jeho úlohou je preskúmať potreby vzdelávania v oblastiach projektového riadenia, písania projektov, informačných technológií a anglického jazyka. Na základe výsledkov prieskumu bude možnosť zapojiť sa priamo do školiacich aktivít v uvedených oblastiach. Neziskové organizácie, občianske združenia a nadácie, ktoré majú záujem zapojiť sa do rozvojového programu, môžu sa informovať na e-mailovej adrese: alfapublic.oz@gmail.com, č. tel. 0907 444 859 resp. na stránke www.nonprofitforum.eu.
Oct 11, 2012

Nová zaujímavá príležitosť pre mimovládne organizácie Mimovládne organizácie chceme Vás informovať o skvelej príležitosti zúčastniť sa na kurzoch, ktoré rozšíria nielen Vaše vedomosti ale i zručnosti Prostredníctvom projektu ,,Rozšírenie medziregionálnej siete rozvoja riadenia projektov“ ktorý vychádza z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarskej a Slovenskej republiky je obrovská príležitosť pre mimovládne organizácie. Projekt sa začal 1.10 2012 a ukončený bude 31.9 2013. Projekt poskytuje možnosti, ktoré umožňujú získať nové vedomosti a zručnosti, ktoré uľahčia prácu v jednotlivých mimovládnych organizáciách. Základným cieľom projektu je aby sa na obidvoch stranách hranice fungujúcim mimovládnym organizáciám umožnilo zvyšovanie vedomostí i zručností v oblasti informatiky, anglického jazyka, projektového plánovania i riadenia. Projekt je zameraný na cieľové skupiny v zastúpení nadácii, združení, verejnoprospešných organizácií a iných mimovládnych organizácií. Na základe záujmu mimovládnych organizácií bude umožnené prostredníctvom projektu využiť vzdelanostné balíčky. Vďaka projektu si môžu mimovládne organizácie zlepšiť nielen vedomosti ale i zručnosti v ponúkaných 4 vzdelanostných balíkoch. Kurzy sú pre cieľové skupiny bezplatné. Vzdelávací program prispeje i k odstráneniu bariér v cezhraničnej spolupráci. Realizovanie ponúkaných kurzov umožňuje podávanie úspešných spoločných cezhraničných projektov s dobrými výsledkami. Projekt považujeme za vysoko efektívny. Možnosť využitia danej ponuky je jednoduchá na základe vyplnenia prehlásenia a dotazníka je možné navštíviť dané kurzy, ktoré budú prebiehať od Júna do Septembra 2013. Taktiež sa budú konať Dni otvorených dverí v mestách ako sú Šaľa, Nitra a Trnava, kde sa dozviete podrobnejšie informácie. Prvý informačný deň sa bude konať v Šali dňa 12. 3 2013 o 13.00 hod. Na informačné dni Vás pozývame a na Vašu účasť na kurzoch sa veľmi tešíme.
Feb 26, 2013

Pozvánka Srdečne Vás pozývame na Informačný deň spojený s diskusiou pri občerstvení, kde sa dozviete všetky potrebné informácie Stretnutie sa bude konať dňa 12.5 2013 o 15.00 hodine v priestoroch galérie na adrese: Nitrianska 1729/5 vo Veči Na Vašu účasť sa veľmi tešíme, S pozdravom ALFA PUBLIC
Feb 28, 2013

Občianske združenie chceme Vás informovať o skvelej príležitosti zúčastniť sa na bezplatných kurzoch, ktoré rozšíria nielen Vaše vedomosti ale i zručnosti Ponúkame Vám prostredníctvom projektu s názvom - Rozšírenie medziregionálnej siete rozvoja riadenia projektov, ktorý vychádza z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarskej a Slovenskej republiky zaujímavé možnosti využitia vzdelanostných balíkov. Základným cieľom projektu je aby sa na obidvoch stranách hranice fungujúcim mimovládnym organizáciám umožnilo zvyšovanie vedomostí i zručností v oblasti informatiky, anglického jazyka, projektového plánovania i riadenia. Kurzy sú pre Vás bezplatné. Zasielame Vám odkaz na stránku, ktorá je smerodajná www.nonprofitforum.eu, kde nájdete všetky potrebné bližšie informácie nielen ohľadom projektu ale aj postupu, ktorý je jednoduchý: - na stránke www.nonprofitforum.eu nájdete všetky potrebné informácie - poprosíme Vás vyplniť Prehlásenie ktoré nájdete aj na stránke alebo posielame Vám ho aj vo vytlačenej forme ktoré zašlete na adresu ALFA PUBLIC - vyplníte na web stránke dotazník, a určíte o ktoré zo štyroch ponúkaných kurzov máte záujem (je možné zúčastniť sa aj všetkých štyroch) na základe bezplatnej možnosti si môžete zlepšiť nielen vedomosti ale aj zručnosti vašich kolegov - kurzy budú prebiehať od Júna do Septembra 2013 Vzdelávací program prispeje i k odstráneniu bariér v cezhraničnej spolupráci. Realizovanie ponúkaných kurzov umožňuje podávanie úspešných spoločných cezhraničných projektov s dobrými výsledkami. Projekt považujeme za vysoko efektívny. S pozdravom ALFA PUBLIC
Feb 28, 2013

ALFA PUBLIC ako cezhraničný partner začína od 01. októbra 2012 implementáciu aktivít projektu s názvom "Rozšírenie medziregionálnej siete rozvoja riadenia projektov" v rámci "Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika.
Sep 20, 2012

Youtube videá